Op het gebruik van deze website en de daarop of op andere wijze aangeboden diensten/producten dan wel mondelinge of schriftelijke deelname aan onze collectieven/diensten/producten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Lees de voorwaarden aandachtig door voordat u gebruik maakt van deze website. Door gebruik te maken van deze website en/of collectieven/diensten/producten aanvaardt u deze algemene voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven. Mocht u niet met deze algemene voorwaarden kunnen instemmen, dan kunt u geen gebruik maken van deze website en de daarop aangeboden diensten en diensten.

1. ALGEMEEN

1.1 BC Zonnepanelen bemiddelt bij diverse aanbieders van diensten.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: “Wederpartij”; de (potentiële) afnemer van diensten via deze website.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van BC Zonnepanelen, alsmede op de eventueel tussen BC Zonnepanelen en de Wederpartij gesloten overeenkomst(en) en/of ontstane rechtsverhoudingen, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst of rechtshandeling tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

1.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Product specifieke voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

1.5 Voorwaarden van Wederpartij zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met BC Zonnepanelen overeenstemming is bereikt.

1.6 Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen BC Zonnepanelen en Wederpartij in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

2. UITINGEN

2.1 Alhoewel BC Zonnepanelen de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van uitingen, waaronder begrepen prijsvergelijkingen, prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen BC Zonnepanelen en de wederpartij kan (gaan) duiden kan de Wederpartij hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

2.2 De door BC Zonnepanelen in uitingen aangegeven prijzen en tarieven gelden uitsluitend voor de in de aanbieding genoemde prestaties of leveringsomvang.

2.3 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro’s (tenzij anders aangegeven). Per aanbieding wordt expliciet aangegeven of deze inclusief of exclusief BTW en andere heffingen is, welke van overheidswege worden opgelegd.

3. BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Een door BC Zonnepanelen aangegane verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting. BC Zonnepanelen zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, al dan niet door inschakeling van derden.

3.2 BC Zonnepanelen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van een contractuele relatie tussen Deelnemer en leverancier die mogelijk voortkomt uit de Collectieve inkoop.

3.3 BC Zonnepanelen is niet aansprakelijk voor schade van Deelnemer tenzij deze schade door BC Zonnepanelen opzettelijk dan wel door bewuste roekeloosheid is veroorzaakt.

3.4 BC Zonnepanelen is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van en/of veroorzaakt door de leverancier.

3.5 BC Zonnepanelen is niet aansprakelijk voor enig defect dat verband houdt met een indringing in haar computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van de systemen van BC Zonnepanelen kunnen aantasten. Gezien de aan internet eigen technische kenmerken kan BC Zonnepanelen noch onderbreking van de toegang tot haar systemen wegens onderhoud, noch een vertraging in de overdracht van de informatie, noch een defect aan haar server uitsluiten.

4. OVERMACHT EN / OF BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

4.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die BC Zonnepanelen niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat BC Zonnepanelen door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten. Onder overmacht wordt onder meer begrepen:

· bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan;

· vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van BC Zonnepanelen;

· transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar BC Zonnepanelen toe of van BC Zonnepanelen naar de Wederpartij wordt gehinderd of belemmerd.

4.2 BC Zonnepanelen heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.

4.3 Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van BC Zonnepanelen opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

5. DIVERSEN

5.1 Indien door BC Zonnepanelen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. Wederpartij kan nimmer enig recht doen latengelden op grond van het feit dat BC Zonnepanelen deze voorwaarden soepel toepast.

5.2 BC Zonnepanelen is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van Wederpartij gebruik te maken van derden.

5.3 BC Zonnepanelen doet er alles aan om zo zorgvuldig en correct mogelijk te werken. Mocht er toch wat misgaan, dan handelt BC Zonnepanelen klachten af volgens de procedure zoals beschreven op haar website www.bc-zonnepanelen.nl

6. TOEPASSELIJKE RECHT EN GESCHILLENREGELING

6.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BC Zonnepanelen is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen BC Zonnepanelen en Wederpartij zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam. Op verzoek worden onze “Algemene Voorwaarden” digitaal of fysiek per post naar u verzonden. Neem hiervoor contact met ons op. Onze contactgegevens staan op www.bc-zonnepanelen.nl